Voorbeeld Alt tekst

Turbocharger Specialist

Sinds 1985 gespecialiseerd in de levering van nieuwe en gereviseerde turbochargers. Door onze ruim gesorteerde voorraad nieuwe turbo's en reeds gereviseerde turbo's kunnen wij bijna elke turbo direct leveren.
Wij leveren en reviseren turbo's voor personenwagens, lichte bedrijfswagens, scheepvaart, watersport, stationair motoren, tractoren, race, rally en up-grade toepassingen.

U bent van harte welkom met uw turbo reparatie waar ons vakkundige team u van alle turbo hulp kan voorzien.

Neem contact op

Particuliere algemene voorwaarden

PARTICULIERE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BOVAG REVISIEBEDRIJVEN

ALGEMEEN

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van

zaken aan en verrichting van diensten ten behoeve van koper/opdrachtgever, die

niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Afwijking van deze voorwaarden

geldt alleen indien dit door revisiebedrijf schriftelijk is bevestigd.

DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

revisiebedrijf: het bij BOVAG Revisiebedrijven aangesloten revisiebedrijf dat zaken

verkoopt/levert en/of werkzaamheden ten behoeve van koper/opdrachtgever

verricht of doet verrichten;

koper: degene die -niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf- van het

revisiebedrijf zaken koopt;

opdrachtgever: degene die -niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijfhet

revisiebedrijf opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden.

Onder ‘zaken’ wordt onder meer verstaan: (vitale onderdelen/losse componenten

van) ruilmotoren/compleet gereviseerde motoren en/of (vitale onderdelen/

losse componenten van) ruiltechnische componenten/compleet gereviseerde

technische componenten, behorende bij voertuigen/vaartuigen of stationaire

installaties. Hierbij heeft als ruilmotor te gelden een compleet gereviseerde en

afgemonteerde motor, al dan niet met appendages, doch ten minste voorzien

van cilinderkop(pen), kleppendeksel(s), distributiedeksel en ondercarter. Als

compleet gereviseerde motor heeft te gelden een dergelijke compleet gereviseerde

en afgemonteerde motor, waarbij de revisie in individuele opdracht is

uitgevoerd. Als ruiltechnisch component heeft te gelden een compleet gereviseerd

en afgemonteerd technisch component (bijvoorbeeld een elektronisch

aandrijflijn component, een stuurhuis, een transmissiesysteem etc.). Als compleet

gereviseerd technisch component heeft hierbij te gelden een dergelijk compleet

gereviseerd en afgemonteerd technisch component, waarbij de revisie in

individuele opdracht is uitgevoerd. Als deelrevisie/losse componentenrevisie heeft

te gelden werkzaamheden waarbij slechts een onderdeel of een los component

uit de zaak in individuele opdracht gereviseerd is;

BOVAG-revisiegarantiebewijs: het formulier zoals laatstelijk vastgesteld door het

bestuur van BOVAG Revisiebedrijven, dat wordt afgegeven bij aankoop van een

ruilzaak, of een compleet gereviseerde zaak, of bij een opdracht tot een onderdeelrevisie/

losse componentenrevisie.

Artikel 1 - De overeenkomst

1. Alle offertes en prijsopgaven zijn louter indicatief. Prijzen zijn (tenzij anders

overeengekomen) berekend voor levering ter vestigingsplaats van het

revisiebedrijf. Bij aflevering elders op verzoek van koper/opdrachtgever zijn

de daaraan verbonden meerkosten voor diens rekening.

2. Alle prijzen luiden in euro’s en zijn inclusief verpakkingskosten, omzetbelasting

en overige onder de verkoop en levering vallende overheidslasten. Indien

montage van het te leveren product door het revisiebedrijf is overeengekomen,

is de prijs tevens berekend inclusief de overeengekomen montagehandelingen

en het bedrijfsvaardig opleveren van de zaak op de in de aanbieding

genoemde plaats.

3. Indien koper/opdrachtgever weigert hem door het revisiebedrijf aangeboden

zaken in ontvangst te nemen binnen drie dagen vanaf het tijdstip dat koper/

opdrachtgever is medegedeeld dat deze voor aflevering gereed staan, zijn

alle daaruit voortvloeiende kosten (onder andere vracht- of opslagkosten volgens

het in het revisiebedrijf of plaatselijk geldend tarief) voor rekening van

koper/opdrachtgever. Ook komen de zaken vanaf dat moment voor rekening

en risico van koper/opdrachtgever.

4. De overeengekomen leveringsdatum is zowel bij koop-, reparatie- als ook bij

andere overeenkomsten een vermoedelijke datum.

5. Bij overschrijding van de vermoedelijke datum in de koopovereenkomst met

een termijn van vier weken of meer, kan de koper/opdrachtgever het revisiebedrijf

schriftelijk in gebreke stellen. Indien het revisiebedrijf een maand na de

ingebrekestelling nog niet geleverd heeft, heeft de koper/opdrachtgever het recht

de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

De koper/opdrachtgever dient per brief aan te geven dat hij de overeenkomst

ontbindt.

6. Prijswijzigingen ten gevolge van bijvoorbeeld wijzigingen in rechten, belastingen,

accijnzen, fabrieks- en/of importeursprijzen en/of valutakoersen mogen

te allen tijde in de overeengekomen koopprijs worden doorberekend. De

koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te

ontbinden in het geval de verhoging van de bedongen prijs door het revisiebedrijf

plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

De annulering dient binnen één week na die kennisgeving plaats te vinden.

7. Indien de indicatief opgegeven prijs bij de ten behoeve van opdrachtgever

te verrichten diensten met meer dan 20% wordt (of dreigt te worden)

overschreden, dan dient het revisiebedrijf contact met de opdrachtgever op

te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is in dat

geval gerechtigd de overeenkomst te beëindigen onder schadeloosstelling

van het revisiebedrijf voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden.

8. Overeenkomst ruilzaken

De door het revisiebedrijf aan koper verkochte ruilzaken worden op gestandaardiseerde

wijze verpakt. De verpakkingen worden koper/opdrachtgever

in bruikleen gegeven. Verpakkingen blijven eigendom van het revisiebedrijf.

Koper/opdrachtgever dient de verpakkingen ongeschonden aan het revisiebedrijf

te retourneren.

a. Op verpakkingsmiddelen wordt statiegeld in rekening gebracht, tenzij anders

overeengekomen. Indien koper/opdrachtgever het verpakkingsmateriaal niet

binnen drie maanden na aankoop van het ruilproduct heeft ingeleverd, is het

revisiebedrijf niet langer verplicht het aan koper/opdrachtgever voor verpakking

in rekening gebrachte statiegeld te retourneren. Dit laat echter de plicht

van koper/opdrachtgever om de verpakkingen te retourneren onverlet.

b. Bij aankoop van een ruilzaak wordt bij koper/opdrachtgever statiegeld in

rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. Indien koper/opdrachtgever

de in te ruilen oude zaak niet binnen drie maanden na aankoop van de

ruilzaak heeft ingeleverd en/of niet veilig/niet volledig koelvloeistof-, olievrij

verpakt heeft ingeleverd, is het revisiebedrijf niet langer verplicht het aan koper/

opdrachtgever in rekening gebrachte statiegeld te retourneren. Dit laat echter

de plicht van koper/opdrachtgever de verpakkingen te retourneren onverlet.

c. Ruilzaken worden slechts verkocht tegen inlevering van de oude zaak. De

oude zaak dient van hetzelfde merk, bouwtype en samengesteldheid te zijn

en mag niet gebroken, gescheurd, gelast of op andere wijze beschadigd of

incompleet zijn. De vitale onderdelen (bij een motor zijn dat bijvoorbeeld

blok, kop, krukas en nokkenas) dienen op normale wijze te reviseren te zijn.

Voldoet de ingeleverde zaak niet, dan komen de hogere kosten ten laste van

de koper/opdrachtgever en zal er een naberekening plaatsvinden.

d. Uit milieu- en veiligheidsoverwegingen dient koper/opdrachtgever op eigen

kosten de in te leveren oude zaken veilig en volledig koelvloeistofvrij en olievrij

te verpakken. Koper/opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade van

het revisiebedrijf en/of van derden voortvloeiend uit het niet juist aanleveren

van de in te leveren oude zaken.

e. Verkoop met inkoop.

Indien bij verkoop van een nieuwe zaak tegen inkoop van een gebruikte zaak

de koper in afwachting van de levering van de nieuwe zaak de oude zaak

blijft gebruiken, wordt laatstgenoemde andere zaak eerst eigendom van het

revisiebedrijf nadat de feitelijke levering daarvan aan het revisiebedrijf heeft

plaatsgevonden. Zolang de koper de zaak blijft gebruiken komt deze geheel

voor zijn rekening en risico.

9. Levering door het revisiebedrijf geschiedt ‘af diens magazijn’, tenzij anders

overeengekomen. Indien transport wordt overeengekomen, wordt de wijze

van transport door het revisiebedrijf bepaald. Zaken reizen steeds voor risico

van koper/opdrachtgever, ongeacht of het transport al of niet franco geschiedt

en ongeacht of dit van of naar het revisiebedrijf plaatsvindt. Verzekering kan

plaatsvinden op verzoek en voor rekening van koper/opdrachtgever. Bepalingen,

opgenomen in de condities van vervoerders van zaken, kunnen geen afbreuk

doen aan het in dit lid bepaalde.

Artikel 2 - De betaling

1. Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, dient

betaling van de totale overeengekomen prijs zonder verrekening door de

wederpartij voor levering te hebben plaatsgevonden, dan wel contant bij

aflevering. Onder aflevering wordt mede verstaan het verrichten van werkzaamheden.

2. Bij aankopen of bij opdrachten op rekening dient de betaling uiterlijk dertig

dagen na factuurdatum te zijn ontvangen op een door het revisiebedrijf te

bepalen bankrekening, zonder enige korting of beroep op verrekening.

3. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk

schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn

van één maand.

4. De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken

van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de ondernemer na het

verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de

consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze

betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het

verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de

ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van

verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken

gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een

schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen.

Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.

5. Ongeacht het recht van retentie zal het het revisiebedrijf bij het uitvoeren van

een reparatieopdracht vrijstaan voor de uitvoering een voorlopige of gedeeltelijke

betaling te vorderen. De vooruitbetaling zal niet meer bedragen dan 50%

van het ter zake van de werkzaamheden geoffreerde bedrag. De opdrachtgever

is gerechtigd zekerheid te stellen in de vorm van een bankgarantie of een

andere voor het revisiebedrijf aanvaardbare zekerheid.

6. Indien na uitvoering van de aan het revisiebedrijf opgedragen werkzaamheden

en kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever de betreffende ter

revisie of reparatie aangeboden zaak niet binnen drie dagen na laatst bedoeld

tijdstip is afgehaald, is het revisiebedrijf gerechtigd om stallings-/opslagkosten

in rekening te brengen conform het in het revisiebedrijf c.q. ter plaatse

geldende tarief.

7. Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de koper/opdrachtgever

ter beschikking gesteld indien zulks bij de reparatieopdracht nadrukkelijk

is verzocht. In het andere geval worden deze zaken/materialen eigendom van

het revisiebedrijf, zonder dat de koper/opdrachtgever op enigerlei vergoeding

ter zake aanspraak kan maken.

Artikel 3 - De garantie

1. Het revisiebedrijf garandeert (binnen de Europese Economische Ruimte) vanaf

de datum van levering van de zaak danwel vanaf de datum van oplevering

van de voltooide werkzaamheden:

- een ten behoeve van een stationaire installatie door hem geleverde ruilzaak

(o.a. ruilmotor, ruiltechnisch component) en/of een (t.b.v. zo’n installatie) door

hem in opdracht compleet gereviseerde zaak (o.a. motor, technisch component),

gedurende een periode van 12 maanden na de factuurdatum, zulks

echter totdat de installatie 2.000 draaiuren heeft gemaakt;

- een ten behoeve van een vaartuig of voertuig geleverde ruilzaak (o.a. ruilmotor,

ruiltechnisch component) en/of een (t.b.v. zo’n voer- of vaartuig) door hem

in opdracht compleet gereviseerde zaak (o.a. motor, technisch component)

gedurende een periode van 12 maanden na factuurdatum, zulks echter tot

een maximum van ofwel 2.000 draaiuren, of wel 100.000 door vaartuig of

voertuig afgelegde kilometers (waarbij bepalend is welk maximum het eerst

wordt bereikt);

- een ten behoeve van een stationaire installatie door hem verrichte onderdeelrevisie/

losse componentenrevisie gedurende een periode van 3 maanden na

factuurdatum, zulks echter totdat de installatie 500 draaiuren heeft gemaakt;

- een ten behoeve van een vaar- of voertuig door hem verrichte onderdeelrevisie/

losse componentenrevisie

gedurende een periode van 3 maanden na de

factuurdatum, zulks echter tot een maximum van ofwel 500 draaiuren of wel

25.000 afgelegde kilometers van vaartuig/voertuig (waarbij bepalend is welk

maximum het eerst wordt bereikt).

Ten aanzien van deze garantie zijn van toepassing de bepalingen die zijn

vastgesteld in het kader van de BOVAG-Revisiegarantie en die zijn neergelegd

in het desbetreffende revisiebesluit en het daarvan deel uitmakend BOVAGRevisiegarantiebewijs,

welke laatste wordt afgegeven bij aankoop van een

ruilzaak, of een compleet gereviseerde zaak of bij een opdracht tot een

onderdeelrevisie/losse componentenrevisie. De koper/opdrachtgever wordt

in ieder geval op diens eerste verzoek een gratis (specimen)exemplaar ter

beschikking gesteld.

2. Op de leveranties van nieuwe zaken (incl. onderdelen/componenten) zijn de

garanties van toepassing indien en voor zover die door de fabriek worden

verstrekt. Onderdelen, welke door het revisiebedrijf bij derden worden betrokken

of werkzaamheden die in zijn opdracht door derden worden uitgevoerd,

zijn aan geen andere garantie onderworpen dan die, welke het revisiebedrijf

van deze derden hiervoor heeft gekregen.

3. Het gestelde in dit artikel laat onverlet de rechten die een koper/opdrachtgever

niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, ingevolge

dwingendrechtelijke bepalingen van boek 7 BW mochten toekomen, zoals het

recht dat de zaak aan de overeenkomst beantwoordt.

4. De aanspraken op garanties vervallen indien derden zonder voorkennis of

schriftelijke toestemming (afgegeven na vooraf door koper/opdrachtgever

aangekondigde prijsopgave) van het revisiebedrijf werkzaamheden hebben

verricht die in verband staan met de door het revisiebedrijf verrichte leveringen

en/of werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie

wordt gedaan. De garantie geldt bij koper/opdrachtgever echter wel indien

de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door

koper/opdrachtgever aan de hand van de door de andere opdrachtnemer verstrekte

gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden

aangetoond. Indien herstel in Nederland plaatsvindt, dient de opdrachtnemer

eveneens lid van BOVAG te zijn. Vergoeding van de kosten van herstel vindt

plaats op basis van het prijspeil zoals geldt in het garantieverstrekkende revisiebedrijf.

Deze vergoeding bedraagt nooit meer dan de werkelijk gemaakte

kosten.

5. Nadat hij of zij zich eerst tot het revisiebedrijf heeft gewend, kan de koper/

opdrachtgever die klachten heeft over de kwaliteit van de geleverde ruilzaak

c.q. van de in opdracht uitgevoerde complete revisie van een zaak en/of een

onderdeel revisie/losse componenten revisie, die is/zijn ontstaan gedurende

de in lid 1 genoemde termijn met inachtneming van het daar genoemde

maximum, in het kader van de BOVAG-Revisiegarantie zo spoedig mogelijk

na het ontstaan van het geschil een beroep doen op de bemiddeling door

BOVAG Bemiddeling, Postbus 1100, 3980 DC, Bunnik (telefoonnummer 0900-

2692268, € 0,35 per minuut).

6. Indien de in lid 5 bedoelde bemiddeling betreffende de BOVAG-Revisiegarantie

niet slaagt zal, indien de koper/opdrachtgever hierom schriftelijk verzoekt

(secretariaat p/a BOVAG, Postbus 1100, 3980 DC Bunnik), een ter zake ingestelde

geschillencommissie een voor beide partijen bindend advies kunnen

uitbrengen. Het secretariaat zal op eerste verzoek van de koper/opdrachtgever

informatie verstrekken over de wijze van geschillenbeslechting. Het staat

de koper/opdrachtgever echter vrij zich in plaats van de Geschillencommissie

tot de -gezien artikel 10- bevoegde rechter te wenden. Indien koper/opdrachtgever

de zaak aan de geschillencommissie heeft voorgelegd, hebben partijen

nog slechts de mogelijkheid de uitspraak van de geschillencommissie ter

marginale toetsing aan de rechter voor te leggen. De BOVAG staat borg voor

nakoming van de door de Geschillencommissie ten aanzien van het revisiebedrijf

gegeven bindende advies. Voor deze borgstelling geldt een maximum

van € 1.815,- per bindend advies. Een beroep op deze borgstelling kan

worden gedaan nadat is vastgesteld dat het revisiebedrijf geen mogelijkheid

tot verhaal biedt, tegen cessie van de vordering van de koper/opdrachtgever

op het revisiebedrijf aan BOVAG. In geval van faillissement, surséance van

betaling of bedrijfsbeëindiging van het revisiebedrijf geldt de borgstelling

alleen als de koper/opdrachtgever het geschil aanhangig heeft gemaakt bij

de BOVAG-Geschillencommissie Revisie voordat van een dergelijke situatie

sprake is. De borgstelling geldt nimmer voorgevolgschade.

Artikel 4 - Het eigendomsvoorbehoud

1. In geval van koop blijft de geleverde zaak eigendom van het revisiebedrijf

zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is

verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Het revisiebedrijf behoudt zich

de eigendom voor van alle door hem aan koper/opdrachtgever afgeleverde

zaken (incl. onderdelen en materialen), totdat de koopprijs voor al deze zaken

geheel is voldaan. Indien het revisiebedrijf in het kader van de verkoop ten

behoeve van koper/opdrachtgever door deze te vergoeden werkzaamheden

heeft verricht, geldt de voorbehouden eigendom totdat koper/opdrachtgever

ook zijn daarop betrekking hebbende vordering geheel heeft voldaan.

2. Zolang de zaak niet in eigendom op de koper is overgegaan is de koper

verplicht de eventueel wettelijk voorgeschreven verzekeringen met betrekking

tot het gebruik van de zaak alsmede een verzekering tegen geheel of

gedeeltelijk verlies (cascodekking) af te sluiten. De koper is voorts verplicht

de geleverde zaak voor zijn rekening te doen onderhouden.

3. De overgang van de risico`s zal echter onder alle omstandigheden op koper/

opdrachtgever overgaan zodra de zaak of zaken door het revisiebedrijf aan

koper/opdrachtgever zijn geleverd.

Artikel 5 - Het retentierecht

In geval van reparatie kan het revisiebedrijf het retentierecht uitoefenen op de

zaak indien en voor zolang als:

- de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de zaak niet of niet

in zijn geheel voldoet;

- de opdrachtgever de kosten van eerdere door het revisiebedrijf verrichte

werkzaamheden aan dezelfde zaak niet of niet in zijn geheel voldoet;

- de opdrachtgever andere vorderingen (incl. tot vergoeding van schade, rente

en kosten) die voortvloeien uit de contractuele relatie met het revisiebedrijf

niet of niet geheel voldoet.

Artikel 6 - Overmacht

Indien er aan de zijde van het revisiebedrijf sprake is van overmacht waardoor

niet aan de verplichtingen kan worden voldaan, wordt de nakoming van deze verplichtingen

opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Revisiebedrijf

zal koper/opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen en is niet aansprakelijk

voor schade van koper/opdrachtgever. Onder overmacht wordt verstaan: elke al

dan niet voorzienbare omstandigheid die niet aan het revisiebedrijf kan worden

toegerekend waardoor het bedrijf geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd in de

nakoming van diens verplichtingen. Hieronder wordt onder andere begrepen:

oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting,

blokkade, schade of storing aan installaties van het revisiebedrijf en/of diens

leveranciers, transportproblemen, storingen in telecommunicatie, overheidsmaatregelen,

natuurrampen, brand of explosie.

Artikel 7 - Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die hij of zij aan het revisiebedrijf

doorgeeft kunnen door hem worden verwerkt in de zin van de Wet

Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Aan de hand van deze verwerking kan

het revisiebedrijf: de overeenkomst uitvoeren, de garantieverplichtingen jegens

koper/opdrachtgever nakomen, optimale service verlenen, koper/opdrachtgever

tijdig voorzien van productinformatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen.

Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar worden gesteld aan

derden, bijvoorbeeld ten behoeve van direct mailing activiteiten voor voertuigen.

Tegen verwerkingen welke vallen onder voornoemde WBP ten behoeve van direct

mailing wordt het eventueel door koper/opdrachtgever bij het revisiebedrijf aan

te tekenen verzet gehonoreerd. De autogegevens worden opgenomen in het

systeem van de Stichting Nationale Autopas. In dit systeem worden afgelezen

kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen.

Artikel 8 - Strijdigheid wettelijk bepalingen

Mocht enige bepaling van deze leverings- en betalingsvoorwaarden niet van

toepassing mogen of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts

de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen overigens

de voorwaarden volledig van kracht blijven. Het revisiebedrijf behoudt zich

het recht voor de gewraakte bepaling te wijzigen in een rechtsgeldige.

Artikel 9 - Authentieke taal

Ook wanneer deze levering- en betalingsvoorwaarden in een andere dan de

Nederlandse taal worden verstrekt, zal in geval van twijfel de Nederlandse versie

van deze voorwaarden doorslaggevend zijn.

Artikel 10 - Recht- en forumkeuze

Op elke overeenkomst tussen het revisiebedrijf en koper/opdrachtgever is Nederlands

recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag

wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Dit voor zover enige wet of verdragstekst deze

rechtskeuze niet uitsluit. Indien de zaak wordt voorgelegd aan de rechter (zie art

3 lid 6), dan is uitsluitend bevoegd de rechter in de vestigingsplaats van het revisiebedrijf,

tenzij koper/opdrachtgever binnen een maand nadat het revisiebedrijf

zich schriftelijk op dit artikel beroept, schriftelijk kenbaar maakt beslechting door

de volgens de wet of verdagstekst bevoegde rechter te verkiezen.

 

C&E Turbo Chargers:
de turbo revisie
specialist.

Meer informatie nodig? Neem dan gerust even contact op met onze medewerkers.
Wil je meer weten?