Voorbeeld Alt tekst

Turbocharger Specialist

Sinds 1985 gespecialiseerd in de levering van nieuwe en gereviseerde turbochargers. Door onze ruim gesorteerde voorraad nieuwe turbo's en reeds gereviseerde turbo's kunnen wij bijna elke turbo direct leveren.
Wij leveren en reviseren turbo's voor personenwagens, lichte bedrijfswagens, scheepvaart, watersport, stationair motoren, tractoren, race, rally en up-grade toepassingen.

U bent van harte welkom met uw turbo reparatie waar ons vakkundige team u van alle turbo hulp kan voorzien.

Neem contact op

Zakelijke leverings en betalingsvoorwaarden

Bij C&E Turbochargers uit Amersfoort bent u aan het juiste adres voor uw turbo revisie of voor de levering van een originele fabrieks nieuwe turbo.

ZAKELIJKE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VOOR BOVAG REVISIEBEDRIJVEN

Deze algemene voorwaarden zijn bestemd voor overeenkomsten met betrekking tot koop en het verrichten van

werkzaamheden, gesloten tussen leden van BOVAG Revisiebedrijven en kopers/opdrachtgevers handelend in de

uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

revisiebedrijf: het bij BOVAG Revisiebedrijven aangesloten revisiebedrijf dat zaken verkoopt/levert en/of ten

behoeve van koper/opdrachtgever werkzaamheden verricht of doet verrichten.

koper: degene die, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, van het revisiebedrijf zaken koopt.

opdrachtgever: degene die, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, het revisiebedrijf opdracht geeft

tot het (doen) verrichten van werkzaamheden.

Onder ‘zaken’ wordt onder meer verstaan: (vitale onderdelen/losse componenten van) ruilmotoren/compleet

gereviseerde motoren en/of (vitale onderdelen/losse componenten van) ruiltechnische componenten/compleet

gereviseerde technische componenten, behorende bij voertuigen, vaartuigen of stationaire installaties. Hierbij

heeft als ruilmotor te gelden een compleet gereviseerde en afgemonteerde motor, al dan niet met appendages,

doch ten minste voorzien van cilinderkop(pen), kleppendeksel(s), distributiedeksel en ondercarter. Als compleet

gereviseerde motor heeft te gelden een dergelijke compleet gereviseerde en afgemonteerde motor, waarbij de

revisie in individuele opdracht is uitgevoerd. Als ruiltechnisch component heeft te gelden een compleet

gereviseerd en afgemonteerd technisch component (bijvoorbeeld een elektronisch aandrijflijn component, een

stuurhuis, een transmissiesysteem etc.). Als compleet gereviseerd technisch component heeft hierbij te gelden

een dergelijk compleet gereviseerd en afgemonteerd technisch component, waarbij de revisie in individuele

opdracht is uitgevoerd. Als deelrevisie/losse componentenrevisie heeft te gelden werkzaamheden waarbij slechts

een onderdeel of losse componenten uit de zaak in individuele opdracht gereviseerd is.

Artikel 2 - Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op elke overeenkomst van koop en/of van het

verrichten van werkzaamheden door het revisiebedrijf jegens koper/opdrachtgever (al dan niet rechtspersoon of

natuurlijk persoon), die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De toepasselijkheid van algemene

voorwaarden van koper/opdrachtgever wordt hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Partijen bij deze voorwaarden worden steeds aangeduid als enerzijds het revisiebedrijf en anderzijds koper/

opdrachtgever.

3. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. Overeengekomen

afwijkingen raken de gelding van de overige voorwaarden niet en gelden nimmer voor meer dan één transactie.

4. Het revisiebedrijf heeft het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst

1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven op welke wijze en door wie van het revisiebedrijf en/of waar dan ook gedaan

zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst

geldende prijzen en specificaties. Afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten en verdere

omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch voor het revisiebedrijf niet strikt bindend. Kleine afwijkingen

zijn toelaatbaar, terwijl in geval van tussentijdse modelwijzigingen het revisiebedrijf gerechtigd is, zonder

voorkennis of medeweten van koper/opdrachtgever technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in door

hem verkochte zaken en/of aan hem ter verrichting van werkzaamheden aangeboden zaken.

2. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of namens het revisiebedrijf gedaan of gemaakt, zijn slechts

bindend indien en voorzover deze schriftelijk zijn bevestigd.

3. Indien geen schriftelijk overeenkomst door het revisiebedrijf is afgegeven, geldt de schriftelijke bevestiging van

het revisiebedrijf, dan wel de afleveringsbon, dan wel de factuur van het revisiebedrijf als bewijs van het

bestaan en van de inhoud van de overeenkomst, behoudens tegenbewijs.

Artikel 4 - Prijzen

1. Prijzen zijn berekend voor levering ter vestigingsplaats van het revisiebedrijf. Bij aflevering elders op verzoek

van koper/opdrachtgever zijn de daaraan verbonden meerkosten voor diens rekening.

2. Alle prijzen luiden in euro’s en zijn exclusief verpakkingskosten, omzetbelasting en overige op de verkoop en

levering vallende overheidslasten. Indien montage van de te leveren zaak door het revisiebedrijf is

overeengekomen, is de prijs berekend inclusief de overeengekomen montagehandelingen en het bedrijfsvaardig

opleveren van de zaak op de in de aanbieding genoemde plaats, maar exclusief verpakkingskosten,

omzetbelasting en overige op verkoop en levering vallende overheidslasten.

3. Bij stijging der prijzen, die van importeurs en toeleveranciers van het revisiebedrijf daaronder begrepen, en bij

wijziging van arbeidslonen, belastingen, sociale lasten, andere arbeidsvoorwaarden, valutaverhoudingen of

dergelijke omstandigheden, zich voordoende na het tot stand komen van de overeenkomst tussen partijen,

is het revisiebedrijf gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen overeenkomstig vorenbedoelde stijging.

Een prijswijziging is nimmer grond voor ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5 - Aflevering (van ruilzaken)

1. Zaken worden geleverd ter vestigingsplaats van het revisiebedrijf, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een

andere plaats van aflevering zijn overeengekomen. Indien transport van zaken wordt overeengekomen, wordt

de wijze van transport door het revisiebedrijf bepaald. Zaken reizen steeds voor risico van koper/opdrachtgever,

ongeacht of het transport al of niet franco geschiedt en ongeacht of dit van of naar het revisiebedrijf

plaatsvindt. Verzekering kan plaatsvinden op verzoek en voor rekening van koper/opdrachtgever. Bepalingen,

opgenomen in de condities van vervoerders van producten, kunnen geen afbreuk doen aan het in dit lid

genoemde.

2. Indien de koper/opdrachtgever weigert de hem door het revisiebedrijf aangeboden zaken in ontvangst te nemen

binnen drie dagen vanaf het tijdstip dat koper/opdrachtgever is medegedeeld dat deze voor aflevering gereed

staan, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (o.a. vracht- en opslagkosten volgens het in het revisiebedrijf of

plaatselijk geldend tarief) voor rekening van de koper/opdrachtgever. Ook komen de zaken vanaf dat moment

voor rekening en risico van koper/opdrachtgever.

3. Het risico van door het revisiebedrijf ter uitvoering van werkzaamheden of anderszins onder zijn beheer

aanvaarde zaken blijft, behoudens opzet of grove onachtzaamheid van het revisiebedrijf, bij koper/opdrachtgever.

4. Aflevering van ruilzaken

a) De door het revisiebedrijf aan koper/opdrachtgever verkochte ruilzaken worden op gestandaardiseerde wijze

verpakt. De verpakkingen worden koper/opdrachtgever in bruikleen gegeven. Verpakkingen blijven eigendom

van het revisiebedrijf. Koper/opdrachtgever dient de verpakkingen ongeschonden aan het revisiebedrijf te

retourneren. Op verpakkingsmiddelen wordt statiegeld in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.

Indien koper niet binnen een maand na aankoop van de ruilzaak de verpakkingsmiddelen heeft ingeleverd, is

het revisiebedrijf niet langer verplicht het verpakkings-/statiegeld te retourneren. Dit laat de plicht van koper/

opdrachtgever om de verpakking te retourneren onverlet.

b) Bij aankoop van een ruilzaak wordt bij koper/opdrachtgever statiegeld in rekening gebracht, tenzij anders

overeengekomen. Indien koper/opdrachtgever de in te ruilen oude zaak niet binnen drie maanden na

aankoop van de ruilzaak heeft ingeleverd en/of niet veilig/niet volledig koelvloeistof-, olievrij verpakt heeft

ingeleverd, is het revisiebedrijf niet langer verplicht het aan koper/opdrachtgever in rekening gebrachte

statiegeld te retourneren. Dit laat de plicht van koper/opdrachtgever om de oude zaak te retourneren

onverlet.

c) Ruilzaken worden slechts verkocht tegen inlevering van de oude zaak. De oude zaak dient van hetzelfde

merk, bouwtype en samengesteldheid te zijn en mag niet gebroken, gescheurd, gelast of op andere wijze

beschadigd of incompleet zijn. De vitale onderdelen (bij een motor zijn dat blok, kop, krukas en nokkenas)

dienen op normale wijze te reviseren te zijn. Voldoet de ingeleverde zaak niet, dan komen de hogere

kosten ten laste van de koper/opdrachtgever en zal er een naberekening plaatsvinden.

d) Uit milieu- en veiligheidsoverwegingen dient koper/opdrachtgever op eigen kosten de in te leveren

oude zaken veilig en volledig koelvloeistofvrij en olievrij te verpakken. Koper/opdrachtgever is

aansprakelijk voor alle schade van het revisiebedrijf en/of van derden voortvloeiend uit het niet juist

aanleveren van de in te leveren oude zaken. Koper/opdrachtgever vrijwaart het revisiebedrijf ter zake.

e) Verkoop met inkoop

Indien bij verkoop van een nieuwe zaak tegen inkoop van een gebruikte zaak de koper in afwachting

van de levering van de nieuwe zaak de oude zaak blijft gebruiken, wordt laatstgenoemde zaak eerst

eigendom van het revisiebedrijf nadat de feitelijke levering daarvan aan het revisiebedrijf heeft

plaatsgevonden. Zolang de koper de zaak blijft gebruiken komt deze geheel voor zijn rekening en risico.

Artikel 6 - Leveringstijd

1. Als leveringsmoment geldt de datum van levering van zaken of van de verrichte werkzaamheden zoals

vermeld in de door partijen gesloten overeenkomst, of zoveel eerder of later als partijen nader zijn

overeengekomen. Vervroegde aflevering is te allen tijde toegestaan.

2. Indien geen datum van levering is overeengekomen, zal het revisiebedrijf de koper/opdrachtgever tijdig

van tevoren schriftelijk mededelen wanneer de zaken ter vestigingsplaats van het revisiebedrijf voor de

koper/opdrachtgever gereed zullen staan, dan wel wanneer zij ter overeengekomen plaats zullen

worden afgeleverd.

3. Leveringstijden, al dan niet uitdrukkelijk vermeld, gelden slechts bij benadering en hebben nimmer als

fatale termijn te gelden. Niet-tijdige levering door het revisiebedrijf kan dan ook nimmer een geldige

reden voor de koper/opdrachtgever opleveren de overeenkomst met het revisiebedrijf te ontbinden,

tenzij er sprake is van een uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijn en deze termijn met meer

dan 60% is overschreden. Ook na verloop van deze verlengde termijn dient het revisiebedrijf eerst

schriftelijk door de koper/opdrachtgever in gebreke te worden gesteld, waarbij het revisiebedrijf een

termijn van ten minste een maand voor de nakoming wordt gegeven, alvorens het revisiebedrijf ter

zake in verzuim kan geraken. De koper/opdrachtgever kan echter, indien hij zijn recht tot ontbinding op

grond van dit artikel niet wenst uit te oefenen of indien hij geen recht op ontbinding heeft, de

koopovereenkomst -uitsluitend schriftelijk- annuleren, bij overschrijding van de levertijd. Bij

overschrijding van de levertijd met een periode tot en met vier weken kan de koper/opdrachtgever

annuleren, mits hij binnen vijf werkdagen na dagtekening van de annulering, ofwel het revisiebedrijf

een bedrag ad 10% van de koopprijs van de geannuleerde zaak vergoedt, danwel onder gehoudenheid

om de vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden te betalen. Indien de koper/opdrachtgever

na vijf werkdagen deze vergoeding niet heeft betaald, kan het revisiebedrijf de koper/opdrachtgever

schriftelijk meedelen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de

koper/opdrachtgever niet langer een beroep doen op de annulering. Bij overschrijding van de levertijd

met een periode van meer dan vier weken kan de koper/opdrachtgever schriftelijk annuleren zonder

aan het revisiebedrijf een vergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 7 - Vervangen materialen of zaken

Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de koper/opdrachtgever ter beschikking gesteld

indien zulks bij de reparatieopdracht nadrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze

materialen eigendom van het revisiebedrijf, zonder dat de koper/opdrachtgever op enigerlei vergoeding

ter zake aanspraak kan maken.

Artikel 8 - Betaling

1. Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, dient betaling van de totale

overeengekomen prijs zonder verrekening, inhouding of opschorting door de wederpartij voor levering

te hebben plaatsgevonden, dan wel contant bij aflevering. Onder aflevering wordt mede verstaan het

verrichten van werkzaamheden.

2. Bij aankopen of bij opdrachten op rekening dient de betaling uiterlijk veertien dagen na factuurdatum

te zijn ontvangen op een door het revisiebedrijf te bepalen bankrekening, zonder enige korting of

beroep op verrekening of opschorting.

3. Koper/opdrachtgever dient op eerste verzoek, waartoe het revisiebedrijf te allen tijde is gerechtigd, een

vooruitbetaling of aanbetaling te verrichten, dan wel een door verkoper/reparateur verlangde zekerheid

voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen te stellen op een door het revisiebedrijf te bepalen wijze.

4. Indien de koper/opdrachtgever de totale overeengekomen prijs niet of niet tijdig heeft voldaan, is hij

zonder ingebrekestelling in verzuim. Onverminderd de het revisiebedrijf verder toekomende rechten,

is het revisiebedrijf in een dergelijk geval gerechtigd over het achterstallige bedrag de wettelijke rente

voor handelstransacties, vermeerderd met 2% op jaarbasis, in rekening te brengen, per dag vanaf de

betreffende vervaldag.

5. Indien het revisiebedrijf genoodzaakt is een vordering ter incasso uit handen te geven, komen,

afgezien van hem verdere toekomende aanspraken op schadevergoeding, alle daaronder vallende

kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke laatste minimaal op 15% van het

achterstallige bedrag met een minimum van € 114,- gesteld worden, voor rekening van de wederpartij.

Artikel 9 - Ontbinding

1. Indien de koper/opdrachtgever na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, gedurende 14 dagen nalatig

blijft in de nakoming van zijn verplichtingen jegens het revisiebedrijf, zal de overeenkomst van

rechtswege zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden zijn, tenzij het revisiebedrijf alsnog uitvoering

van de overeenkomst verlangt. Het voorgaande geldt onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 4 van

deze voorwaarden.

2. Indien de koper/opdrachtgever toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen

jegens het revisiebedrijf en de overeenkomst deswege is ontbonden, verbeurt de koper/opdrachtgever

ten behoeve van het revisiebedrijf een zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terstond

opeisbare boete van 15% van de overeengekomen som. Dit onverminderd het recht van het

revisiebedrijf om in plaats hiervan volledige schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal

(de kosten als vermeld in artikel 8 lid 4 daaronder begrepen) te verlangen.

3. Indien het revisiebedrijf op grond van lid 1 nakoming van de overeenkomst verlangt, zal koper/opdrachtgever

ten behoeve van het revisiebedrijf na afloop van de in lid 1 genoemde termijn van 14 dagen voor

elke sedertdien verstreken dag tot aan de dag van nakoming een onmiddellijk opeisbare boete

verschuldigd zijn van 3‰ van de overeengekomen koopsom. Dit onverminderd het recht van het

revisiebedrijf om in plaats hiervan volledige schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal

(de kosten als vermeld in artikel 8 lid 4 daaronder begrepen) te verlangen.

4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde is het revisiebedrijf bevoegd zonder ingebrekestelling of

rechterlijke tussenkomst en onverminderd hem verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel

of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, indien de koper/opdrachtgever

overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of indien zijn

faillissement wordt of is aangevraagd dan wel is uitgesproken. In deze gevallen is iedere vordering van

het revisiebedrijf op koper/opdrachtgever direct en geheel opeisbaar, zonder dat het revisiebedrijf tot

schadevergoeding en/of garantie is gehouden. In alle gevallen waarin de koper/opdrachtgever kennis

draagt van feiten en/of omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat hij zijn

verplichtingen jegens het revisiebedrijf niet zal (kunnen) nakomen, is hij verplicht het revisiebedrijf

terstond hiervan in kennis te stellen.

 

C&E Turbo Chargers:
de turbo revisie
specialist.

Meer informatie nodig? Neem dan gerust even contact op met onze medewerkers.
Wil je meer weten?